Ar konservatorių sukurti „viceministrų“ postai griauna valstybę?

„Daugeliu atvejų problema yra ne ministrai, o viceministrai“, - pareiškė  dar vienai kadencijai išrinkta LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė vertindama įgaliojimus grąžinusios Vyriausybės darbą. Viešojoje erdvėje linksniuojamas „juodasis viceministrų sąrašas“ išvertė iš posto vieną iš devynių – Žemės ūkio viceministrą „darbietį“ Rytį Šatkauską. Ilgai nelaukusi Prezidentė viceministrų problemą jau pervardijo kaip kliūtį tolesniam šios Vyriausybės darbui. Žada netvirtinti ministrų neatleisiančių „juodajame sąraše“ esančių viceministrų Tiesa, sąrašo D.Grybauskaitė nevadina „juoduoju“, o žurnalistams siūlo domėtis ne kas jį nutekino, o kas jame yra. „Valdančioji dauguma turi galimybę remdamasi juo ir informacija iš STT apsivalyti. Jeigu to nebus padaryta, valdančiąją daugumą pavadinsiu kriminaline“, - grėsmingai nuskambėjo šalies vadovės balsas.

Šalies vadovei netruko antrinti ir politinė opozicija. Vyriausybę grasinama vadinti kriminaline, šaukiama apie viceministrų nekompetenciją ir perkamus postus.  Tačiau ne kas kitas, o tie patys konservatoriai kiekvieną kartą gaudami valdžią keisdavo įstatymus, kad galėtų iš ministro pavaduotojo pareigybių išvaikyti specialistus ir paskirti politinio pasitikėjimo pareigūnus, t.y. partijai lojalius žmones. Ir dabar jų nustatyta tvarka  verčia šalies valdžią „kriminaline“.

Konservatorių kova, kad į viceministrų postus susodintų savus politinio pasitikėjimo pareigūnus, prasidėjo dar 1996 metais, kai konservatorių dominuojamas Seimas įtvirtino savo terminą „viceministrai“ ir į šias pareigybes įstatymo pataisomis skyrė politinio pasitikėjimo valdininkus, galėdami išmesti iš darbo ne taip jiems lojalius ligi tol dirbusius specialistus.

2002-aisiais  Sei­mas,  ku­ria­me dau­gu­mą su­da­rė so­cial­de­mo­kra­tai ir so­cial­li­be­ra­lai, grąžino karjeros tarnautojus į ministerijas sekretorių pareigybėms. Kiek­vie­no­je mi­nis­te­ri­jo­je li­ko po vie­ną vi­ce­mi­nis­trą kaip po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­ją, visi kiti konkurso būdu buvo atrenkami specialistai.

Po 2008 me­tų Sei­mo rin­ki­mų užsispyrę kon­ser­va­to­riai vėl išsitraukė „savo šluotą“ ne saviems kadrams iššluoti. Jų pa­tai­sas vetavo pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus, taip par­ody­da­mas, kad pri­ta­ria so­cial­de­mo­kra­tų po­žiū­riui į mi­nis­te­ri­jų aukš­čiau­sių par­ei­gū­nų sta­tu­są, ta­čiau tuometinė Seimo dau­gu­ma ve­to at­me­tė. Profesionali ir nepolitizuota valstybės tarnyba vėl buvo pakeista politinio pasitikėjimo valdininkais. Nors šie valdininkai ir ankstesnėse Vyriausybėse „užsitarnaudavo“ tyrimų ir netgi buvo nuteisti, tai nesugriovė nei vienos valstybės pamatų. Karjeros tarnautojai neturėtų drebinti politinio šalies gyvenimo, tačiau, kai siekiama, kad į šias pareigybes ateitų tik politinio pasitikėjimo darbuotojai, nori nenori politinė atsakomybė dėl tokių tarnautojų veiksmų nusidriekia iki ministrų, partijų ir netgi vyriausybių vadovų. Tiesa, atsakomybės kažkodėl pareikalauta tik iš šios Vyriausybės. Kitoms, nors ir siekusioms kuo didesnio politizuoto valdžios aparato, niekas nepriekaištaudavo dėl  valdininkų nuodėmių.

Einantis generalinio prokuroro pareigas Darius Raulušaitis buvo priverstas viešai prisiekinėti, kad nei vieno ministro ar viceministro atžvilgiu nėra pareikšta įtarimų. Nepaisant to, vis tiek atkakliai tvirtinama, kad  beveik dvejus metus Lietuvoje dirba kriminalinė Vyriausybė.

Šiai Vyriausybei tikriausiai nebus sunku išspręsti įvardintą „problemą“ ir vėl viceministrus kaip politinio pasitikėjimo tarnautojus pakeisti karjeros tarnautojais. Tuo pat metu galima būtų atšaukti ir visai Vyriausybei dėmę užmetusius pareigūnus. Tapę B lygio valdininkais viceministrai,  ar kaip jie būtų pervardinti, daugiau „nebegriautų Vyriausybės pamatų“ net ko nors ir „prisidirbę“.

LSDP infocentro vadovė

Jolanta Bielskienė,

tel. nr. 8 612 01274.

Pranešimą paskelbė: Lietuvos socialdemokratų partija
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2014-06-30 16:48
Politika, Kiti pranešimai
pasidalinti
atgal