Akcijos prie JAV ambasados dalyvių kreipimasis

Šiandien, balandžio 26 d., prie JAV ambasados pastato Vilniuje (Akmenų g. 6) 16 val. vyks akcija, kuria siekiama atkreipti dėmesį į tautinių mažumų diskriminaciją.

Iki šiol protesto akcijos už lenkų mokyklų Trakų rajone (Paluknio Liongino Komolovskio gimnazijos ir Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos) išsaugojimą buvo surengtos prie Trakų rajono savivaldybės, Lietuvos Vyriausybės, Lenkijos ambasados Vilniuje ir LR Užsienio reikalų ministerijos.

Akcijos dalyviai pateikė žiniasklaidos atstovams peticijos projektą, kuris mitinguojančių vardu po akcijos bus įteiktas JAV ambasadai.


April 26, 2022, Vilnius

PETITION
of Gymnasium of Longin Komołowski in Paluknys
and Basic School of Andrzej Stelmachowski in Senieji Trakai
to the authorities of the United States of America regarding the protection of Polish education in Lithuania and support for Polish national minority schools in the Trakai District, which are threatened with liquidation

We turn to the authorities of the United States of America - as the place that makes the oldest and largest democracy, which monitors and protects the principles of democracy all over the world, which best understands human freedom and inalienable civil rights, including the right to maintain one's identity, culture and language and learning the mother tongue at school, as a guarantee of the continuity of each national and ethnic community - for the support of Poles in the Vilnius Region in their fight against national discrimination and protection of Polish education and schools, which are threatened with liquidation.

We, Poles in Lithuania, are an autochthonous minority inhabiting these territories for seven hundred years. The Polish education system has existed here since the beginning of the history of education in this part of Europe, it has survived many historical storms, including the period of partitions and sovietization. Unfortunately, it is namely in free Lithuania that we have to deal with the attacks of the authorities on Polish education in the Vilnius Region and defend the existence of schools where our children learn in their mother tongue. Planned destruction of Polish education in Lithuania has been going on for many years. It is particularly evident when consecutive conservative and liberal parties come to power. This time, against the will of the Polish community, steps were taken to the actual liquidation of two Polish educational institutions, symbolic for Poles, in the Trakai District, bearing the names of eminent figures, great friends of the Vilnius Region: Gymnasium of Longin Komołowski in Paluknys and Basic School of Andrzej Stelmachowski in Senieji Trakai.

The decisions of the authorities of the Trakai District and the lack of an appropriate reaction from the government of the Republic of Lithuania are a violation of all norms and standards in the field of protection of traditional national minorities, and above all, they are a breach of the Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities, which Lithuania signed and ratified without exceptions in 2000. Decisions of local authorities discriminating Polish education should be suspended by the Lithuanian government as inconsistent with international law and the ratified Convention. Pacta sunt servanda - agreements must be respected, is one of the basic norms of international relations, confirmed in many acts of international law. The Vienna Convention on the Law of Treaties states that each contract is binding and should be fulfilled in good faith and the breach of a contract cannot be justified by provisions of domestic law, i.e. law of a lower rank, in this case only on the local government level. The government should be the guardian of signed treaties and conventions. But it seems, that is does not fulfil its duties, because the party of the Minister of Foreign Affairs, Gabrielius Landsbergis, and the party of the Speaker of the Seimas Viktorija Čmilytė-Nielsen, rule in the Trakai self-government. Therefore, they do not act according to the conventions in force, but according to the party line.

The entire Polish community in Lithuania, parents, teachers and social organizations, including the Association of Poles in Lithuania, are protesting against the violent reorganization of education, which means the de facto liquidation of two Polish schools. There were many rallies and protests, e.g. in front of the Trakai District self- government headquarters, in front of the Government of Lithuania and the Ministry of Foreign Affairs, which must monitor compliance with the convention. We are determined to defend schools until the end, because the future of our children and the preservation of their Polish identity depend on it.

Seeing the lack of a proper reaction of the government to the scandalous and discriminatory decisions of the authorities of the Trakai District, which represent the same parties as the government majority, we ask the authorities of the United States of America to support and protect our fundamental rights under international conventions. In the times of the tense international situation in our part of Europe, we treat the attacks on Polish schools as a provocation and a dangerous attempt to sow national conflicts in Lithuania, to which we strongly oppose. There cannot be room for such actions in the heart of Europe of the 21st century. With this petition, we ask the United States of America for intervention in this matter and protection of Polish education in Lithuania and support for schools of the Polish national minority in the Trakai District, which are threatened with liquidation.

TRAKŲ R. PALUKNIO LONGINO KOMOLOVSKIO GIMNAZIJOS,
TRAKŲ R. SENŲJŲ TRAKŲ ANDŽEJAUS STELMACHOVSKIO
PAGRINDINĖS MOKYKLOS BENDRUOMENIŲ

PETICIJA

Jungtinių Amerikos Valstijų valdžiai dėl švietimo lenkų kalba Lietuvoje apsaugos ir paramos Trakų rajono lenkų tautinių mažumų mokykloms, kurioms gresia likvidavimas

Vilnius, 2022 m. balandžio 26 d.

Kreipiamės į Jungtinių Amerikos Valstijų valdžią kaip į seniausią ir didžiausią demokratiją, kuri stebi ir saugo demokratijos principus visame pasaulyje, kuri geriausiai supranta žmogaus laisvę ir neatimamas pilietines teises, įskaitant teisę išlaikyti savo tapatybę, kultūrą ir kalbą bei gimtosios kalbos mokymą mokykloje, kaip kiekvienos tautinės ir etninės bendruomenės tęstinumo garantą, dėl Vilniaus krašto lenkų palaikymo jų kovoje prieš tautinę diskriminaciją ir lenkų švietimo bei mokyklų, kurioms gresia likvidavimas, apsaugą.

Mes, Lietuvos lenkai, esame autochtoninė mažuma, gyvenanti šiame krašte jau septynis šimtmečius. Lenkiška švietimo sistema gyvuoja čia nuo švietimo istorijos pradžios šioje Europos dalyje, ir išgyveno daugybę istorinių audrų, tarp jų ir padalijimo bei sovietizacijos laikotarpį. Deja, bet būtent laisvoje Lietuvoje pastaraisiais metais turime dar kartą dorotis su valdžios išpuoliais prieš švietimą lenkų kalba Vilniaus krašte ir ginti mokyklas, kuriose mūsų vaikai mokosi gimtąja kalba. Lietuvoje jau daugelį metų vyksta planinis švietimo lenkų kalba naikinimas, kuris ypač išaiškėja, ​​kai į valdžią ateina konservatorių ir liberalų partijos. Šį kartą prieš lenkų bendruomenės valią buvo imtasi veiksmų siekiant faktiškai likviduoti dvi lenkų mokymo įstaigas Trakų rajone, kurios lenkams taip pat turi simbolinę vertę. Mokymo įstaigos pavadintos iškilių veikėjų, Vilniaus krašto bičiulių vardais - Paluknio Longino Komolovskio gimnazija ir Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla.

Trakų rajono valdžios sprendimai ir tinkamos LR vyriausybės reakcijos stoka yra visų normų ir standartų pažeidimas tradicinių tautinių mažumų apsaugos srityje, o svarbiausia – Europos Tarybos Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos pažeidimas, kurią Lietuva be išlygų pasirašė ir ratifikavo 2000 metais. Lietuvos vyriausybė turėtų sustabdyti vietos valdžios institucijų sprendimus, diskriminuojančius lenkų švietimą, nes jie neatitinka tarptautinės teisės ir ratifikuotos konvencijos. Pacta sunt servanda - sutartys turi būti gerbiamos, tai viena pagrindinių tarptautinių santykių normų, patvirtinta daugelyje tarptautinės teisės aktų. Vienos konvencijoje dėl tarptautinių sutarčių teisės teigiama, kad kiekviena sutartis yra įpareigojanti, turi būti vykdoma sąžiningai ir sutarties pažeidimas negali būti pateisinamas vidaus teisės nuostatomis, t. y. žemesnio rango įstatymu, šiuo atveju tik vietine, savivaldos lygio teise. Vyriausybė turėtų būti pasirašytų sutarčių ir konvencijų sergėtoja. Bet viskas parodo, kad ji to nedaro, nes Trakų savivaldybėje valdo užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio partija kartu su Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen partija. Todėl jie veikia ne pagal galiojančias konvencijas, o pagal partijos liniją.

Visa Lietuvos lenkų bendruomenė, tėvai, mokytojai ir visuomeninės organizacijos, tarp jų ir Lietuvos lenkų sąjunga, protestuoja prieš smurtinę švietimo pertvarką, kuri de facto reiškia dviejų lenkakalbių mokyklų likvidavimą. Įvyko daug mitingų ir protestų, tarp jų prie Trakų rajono savivaldybės, prie LR vyriausybės ir Užsienio reikalų ministerijos, kuri privalo stebėti, kaip laikomasi konvencijos. Esame pasiryžę ginti mokyklas iki galo, nes nuo to priklauso mūsų vaikų ateitis ir lenkiškos tapatybės išsaugojimas.

Matydami, kad vyriausybė nereaguoja į skandalingus ir diskriminacinius Trakų rajono valdžios, atstovaujančios toms pačioms partijoms kaip ir vyriausybės dauguma, sprendimus, prašome Jungtinių Amerikos Valstijų valdžios remti ir saugoti mūsų pamatines teises, kylančias iš tarptautinių konvencijų. Įtemptos tarptautinės situacijos mūsų Europos dalyje metu lenkų mokyklų puolimą traktuojame kaip provokaciją ir pavojingą bandymą pradėti Lietuvoje tautinius konfliktus, kuriems griežtai nepritariame. 21 amžiuje, pačioje Europos širdyje, tokia veikla yra neįsivaizduojama. Šia peticija prašome Jungtinių Amerikos Valstijų intervencijos šiuo klausimu ir lenkų švietimo Lietuvoje apsaugos bei paramos Trakų rajono lenkų tautinėms mažumos mokykloms, kurioms gresia likvidavimas.

Petycja

do władz Stanów Zjednoczonych Ameryki o ochronę oświaty polskiej na Litwie i wsparcie szkół polskiej mniejszości narodowej w rejonie trockim, którym zagraża likwidacja

Zwracamy się do władz Stanów Zjednoczonych Ameryki, jako do państwa będącego najstarszą i największą demokracją, które monitoruje i chroni zasady demokracji na całym świecie, które najlepiej rozumie czym jest wolność człowieka i niezbywalne prawa obywatelskie, w tym prawo do zachowania własnej tożsamości, kultury, mowy i nauczania języka ojczystego w szkole, jako gwaranta ciągłości trwania każdej wspólnoty narodowej i etnicznej, o wsparcie nas Polaków na Wileńszczyźnie przed dyskryminacją na tle narodowościowym i ochronę polskiej oświaty i szkół, którym zagraża likwidacja.

Jako Polacy na Litwie jesteśmy mniejszością autochtoniczną, zamieszkującą tę Ziemię od siedmiu wieków. System polskiego szkolnictwa istnieje tu od początku historii oświaty w tej części Europy, przetrwał wiele dziejowych burz, w tym okres zaborów i sowietyzacji. Niestety, paradoksalnie, to w wolnej Litwie, po raz kolejny w ostatnich latach musimy zmagać się z atakami władz na polskie szkolnictwo na Wileńszczyźnie i bronić istnienia szkół, w których nasze dzieci uczą się w języku ojczystym. Od wielu lat trwa planowe niszczenie szkolnictwa polskiego na Litwie, które szczególnie uwidacznia się wraz z przyjściem do władzy kolejnych ekip partii konserwatystów i liberałów. Tym razem, wbrew woli polskiej społeczności, podjęto działania zmierzające do faktycznej likwidacji symbolicznych dla Polaków, dwóch polskich placówek oświatowych w rejonie trockim, noszących imię znamienitych postaci, wielkich przyjaciół Wileńszczyzny: Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu i Szkołę Podstawową im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach.

Decyzje władz rejonu trockiego i brak stosownej reakcji rządu Republiki Litewskiej, są naruszeniem wszelkich norm i standardów w dziedzinie ochrony tradycyjnych mniejszości narodowych, a przede wszystkim jest złamaniem Ramowej Konwencji Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych, którą Litwa bez wyjątków podpisała i ratyfikowała w 2000 roku. Dyskryminujące polską oświatę decyzje władz samorządowych powinny być przez rząd Litwy anulowane, jako niezgodne z prawem międzynarodowym i ratyfikowaną Konwencją. Pacta sunt servanda – umów należy dotrzymywać, to jedna z podstawowych norm w stosunkach międzynarodowych, potwierdzana w wielu aktach prawa międzynarodowego. W Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów zapisano, że każda umowa jest wiążąca, powinna być wypełniona w dobrej wierze i nie można złamania umowy usprawiedliwiać postanowieniami prawa wewnętrznego, czyli prawa niższej rangi, w tym przypadku zaledwie poziomu samorządowego. Strażnikiem podpisanych traktatów i konwencji powinien być rząd. Wszystko wskazuje na to, że nie czyni tego, ponieważ w samorządzie trockim rządzi partia ministra spraw zagranicznych Gabrieliusa Landsbergisa wraz z partią przewodniczącej Sejmasu Viktoriji Čmilytė-Nielsen. Działają więc oni nie według obowiązujących konwencji, lecz po linii partyjnej.

Przeciwko siłowej reorganizacji szkolnictwa, oznaczającej de facto likwidację dwóch polskich szkół, protestuje cała polska społeczność na Litwie, rodzice, nauczyciele, organizacje społeczne, w tym Związek Polaków na Litwie. Odbyło się wiele wieców i protestów, między innymi przed siedzibą samorządu rejonu trockiego, przed gmachem Rządu RL i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które musi monitorować przestrzeganie konwencji. Jesteśmy zdeterminowani, aby bronić szkół do skutku, gdyż od tego zależy przyszłość naszych dzieci i zachowanie ich polskiej tożsamości.

Widząc brak właściwej reakcji rządu na skandaliczne i dyskryminacyjne decyzje władz rejonu trockiego, które reprezentują te same partie, co większość rządowa, zwracamy się z prośbą o wsparcie i ochronę naszych praw podstawowych, wynikających z konwencji międzynarodowych, do władz Stanów Zjednoczonych Ameryki. W dobie napiętej sytuacji międzynarodowej w naszej części Europy, traktujemy atak na polskie szkoły jako prowokację i niebezpieczną próbę siania konfliktów na tle narodowościowym na Litwie, czemu się stanowczo sprzeciwiamy. W XXI wieku, w sercu Europy, nie może być miejsca na tego typu działania. Niniejszą petycją prosimy o interwencję w tej sprawie i ochronę oświaty polskiej na Litwie oraz wsparcie szkół polskiej mniejszości narodowej w rejonie trockim, którym zagraża likwidacja.

Pranešimą paskelbė: Lietuvos lenkų rinkimų akcija - Krikščioniškų šeimų sąjunga
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2022-04-26 13:42
Švietimas ir mokslas, Politika
pasidalinti
atgal