Privatumas

BENDRA INFORMACIJA

UAB BNS šiomis privatumo taisyklėmis nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas, naudojantis BNS Spaudos centru, bet kokiu įrenginiu.

Duomenų valdytojo rekvizitai: UAB BNS.
Buveinės adresas: Kęstučio g. 25, LT-08121 Vilnius
Tel. (8~5) 205 85 01.
El. paštas: sc@bns.lt

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME IR KAM NAUDOJAME?

Neregistruoti vartotojai

Mes nefiksuojame ir nerenkame jokių asmeninių neregistruotų BNS Spaudos centro interneto svetainės lankytojų duomenų.

Serveris į neregistruoto vartotojo kompiuterį įrašo sesijos slapuką, kurį interneto naršyklė pašalina pasibaigus sesijai. Jis naudojamas įsiminti vartotojo pasirinkimus (pranešimų temos, paieškos laukelio) sesijos metu.

Mes užfiksuojame pranešimų spaudai peržiūras, tačiau šių nesusiejame su jokiais asmeniniais duomenimis, įskaitant IP adresą.

Registruoti vartotojai

Registracijos metu Jūs mums pateikiate šią asmeninę informaciją:

· įmonės, kuriai atstovaujate, pavadinimą,
· vardą,
· pavardę,
· pareigas,
· telefono numerį (jei tai asmeninis),
· elektroninio pašto adresą (jei tai asmeninis).

Šią asmeninę informaciją naudojame tokiais tikslais:

1. Telefono numeriu galime pasinaudoti susisiekti dėl paslaugos teikimo sąlygų.
2. Elektroniniu paštu galime susisiekti dėl paslaugos teikimo sąlygų ar naujų paslaugų.
3. Vardą ir pavardę, taip pat atstovaujamą įmonę skelbiame prie kiekvieno Jūsų išpublikuoto pranešimo. Praėjus mėnesiui vardas ir pavardė yra neberodomi. Šią informaciją savo serveriuose saugome dar dvejus metus, jei juos pateikti pareikalautų teisėsaugos institucijos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.
4. Iš Jūsų pateiktų asmeninių duomenų automatiškai suformuojame kontaktinio asmens laukelį prie naujai publikuojamo pranešimo. Šio laukelio turinį Jūs galite koreguoti publikavimo metu. Prie išpublikuotų pranešimų ši kontaktinio asmens informacija rodoma mėnesį, vėliau - paslepiama. Jums paprašius, šią informaciją galime paslėpti ir anksčiau. Šią informaciją savo serveriuose saugome dar dvejus metus, jei juos pateikti pareikalautų teisėsaugos institucijos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Kokius Jūsų duomenis fiksuojame?

Serveris į registruoto vartotojo kompiuterį neįrašo jokių papildomų slapukų, tik kaip ir neregistruoto vartotojo atveju sesijos slapuką, kurį interneto naršyklė pašalina pasibaigus sesijai. Jis naudojamas įsiminti vartotoją ir jo pasirinkimus (pranešimų temos, paieškos laukelio) sesijos metu.

Saugumo audito sumetimais mes fiksuojame prisijungimus prie Jūsų paskyros, susiedami juos su IP adresu. Šią informaciją saugome dvejus metus.

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Jūsų asmeninių duomenų neperduodame jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus teisėsaugos institucijoms ir tik pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų duomenis saugosime 2 metus po sutarties su Jūsų atstovaujama įmone nutraukimo arba Jūsų paskyros galiojimo pabaigos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

JŪSŲ TEISĖS

· Jūs galite susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi.
· Jūs galite paprašyti pataisyti ar pakeisti savo duomenis.
· Jūs galite paprašyti paslėpti savo kontaktinius duomenis, skelbiamus prie Jūsų išplatintų pranešimų anksčiau, nei šiose taisyklėse numatyti terminai.
· Jūs galite atsisakyti, kad Jūsų duomenys būtų naudojami tesioginės rinkodaros, susijusios su UAB BNS paslaugomis, tikslu, parašydami laišką el.paštu sc@bns.lt arba paskambindami telefonu (8~5) 205 85 01.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai ar paštu adresu Kęstučio g. 25, Vilnius; el. paštu: sc@bns.lt.

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS „BNS SPAUDOS CENTRE“

BNS Spaudos centre skelbiamuose pranešimuose gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines ir paslaugas, kurių UAB BNS nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

SLAPUKAI

„BNS Spaudos centre naudojamas vienintelis - sesijos - slapukas, kurį interneto naršyklė pašalina pasibaigus sesijai. Jis naudojamas įsiminti vartotoją ir jo pasirinkimus (pranešimų temos, paieškos laukelio) sesijos metu.