Sąlygos

NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Bendrosios nuostatos

 1. Svetainė https://sc.bns.lt (toliau - „Svetainė“) yra valdoma ir administruojama UAB BNS, juridinio asmens kodas: 110356825, buveinės adresas: Kęstučio g. 25, LT-08121 Vilnius.
 2. Svetainė yra skirta organizacijų oficialiems pranešimams spaudai ir kvietimams į renginius platinti bei susipažinti (toliau - “Turinys“).
 3. Šios naudojimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato Svetainės ir jos paslaugų naudojimo sąlygas.
 4. Svetaine naudotis (lankytis, naršyti) gali tiek registruoti, tiek neregistruoti lankytojai, tačiau talpinti Turinį gali tik registruoti lankytojai (toliau registruoti lankytojai vadinami „Naudotojais“).
 5. Naudotojai gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys:
  • Fiziniai asmenys turi būti veiksnūs, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis tuo pačiu patvirtinate, kad esate sulaukęs bent 18 metų.
  • Asmenys atstovaujantys juridinius asmenis, patvirtina, kad turi įgaliojimus sudaryti šią sutartį.
 6. Taisyklės yra nuotolinė sutartis, kuria nustatomos Svetainės Naudotojų ir UAB BNS teisės bei pareigos, paslaugų užsakymo sąlygos, Turinio šalinimo tvarka, skundų nagrinėjimo tvarka ir kiti susiję klausimai. Naudotojas šią nuotolinę paslaugų sutartį sudaro prisijungimo būdu, patvirtindamas (pažymint varnele atitinkamą langelį) savo sutikimą laikytis Taisyklių registracijos metu. Neperskaičius (ar) nesupratus Taisyklių arba su jomis nesutinkant, nereikia žymėti atitinkamos sutikimo su Taisyklėmis varnelės. Tokiu atveju asmuo negalės pabaigti registracijos proceso ir naudotis Svetaine kaip Naudotojas (t.y., negalės kelti Turinio).
 7. Kartu su Taisyklėmis Svetainės Naudotojams yra taikoma UAB BNS privatumo politika, paskelbta Svetainėje.

Registracija ir nuotolinės sutarties sudarymas

 1. Norint naudotis Svetaine reikalingas interneto ryšys ir galinis įrenginys, suteikiantis galimybę prisijungti prie Svetainės.
 2. Naudotojas, norėdamas talpinti savo Turinį, privalo save identifikuoti. Identifikacija atliekama užpildant registracijos formą Svetainėje (https://sc.bns.lt/view/register).
 3. Pirmos registracijos metu Naudotojas patvirtina savo sutikimą su šiomis Taisyklėmis bei patvirtina, kad susipažino su privatumo politika. Naudotojui rekomenduojama išsaugoti registracijos metu aktualią Taisyklių versiją.
 4. Naudotojas įsipareigoja pateikti teisingą informaciją registracijos formoje ir privalo užtikrinti, kad pasikeitusi informacija būtų nedelsiant atnaujinama Naudotojo iniciatyva.
 5. Sutartis tarp UAB BNS ir Naudotojo laikoma sudaryta, kai Naudotojas į savo elektroninio pašto dėžutę gauna patvirtinimo laišką iš UAB BNS su kvietimu susikurti paskyros slaptažodį.
 6. Sudarius sutartį, Naudotojui yra sukuriama paskyra. Paskyra yra administruojama UAB BNS.
 7. Paskyra yra laikoma galiojančia kol ja aktyviai naudojamasi. Paskyra gali būti uždaroma, jeigu 2 metus joje nėra užfiksuota jokio aktyvumo arba bet kuriuo metu anksčiau, jeigu yra Naudotojo prašymas ją panaikinti.
 8. Draudžiama neteisėtai naudotis kitų organizacijų / Naudotojų paskyromis.
 9. Naudotojas įsipareigoja jam suteiktus prisijungimo duomenis saugoti konfidencialiai, o juos pametus ar atskleidus neautorizuotiems tretiesiems asmenims, privaloma pasikeisti naujais ir apie incidentą informuoti UAB BNS.
 10. Asmens duomenys, pateikti registracijos metu ir administruojant paskyrą yra tvarkomi pagal Svetainėje pateiktą Privatumo politiką.

Apmokėjimas

 1. Turinio talpinimas Svetainėje yra mokamas. Kainos skelbiamos Svetainės skiltyje „Kainoraštis“ (https://sc.bns.lt/view/page/pricelist) bei Naudotojams skirtoje Svetainės savitarnos skiltyje.
 2. Apmokėjimas yra išankstinis, kurį galima padaryti per Naudotojo paskyrą Svetainės savitarnoje.
 3. Svetainėje taikomos skirtingos kainos: (i) Naudotojams, platinantiems pranešimus tik savo organizacijos vardu, (ii) savo organizacijos bei trečiųjų šalių vardu platinantiems Naudotojams.
 4. Įkainiai nustatomi už atitinkamą pranešimų spaudai limitą. Limitų galiojimo laikas: 1-4 pranešimų – 1 mėnuo, 5 – 24 pranešimų - 6 mėnesiai, 25 ir daugiau pranešimų - 1 metai. Galiojimo laikas skaičiuojamas nuo užsakyto pranešimų limito aktyvavimo dienos. Per numatytą laikotarpį neišnaudojus išsipirkto pranešimų limito, sumokėtas mokestis negrąžinamas ir į kitą laikotarpį neperkeliamas.
 5. Be pranešimų talpinimo, UAB BNS teikia ir papildomas paslaugas. Pavyzdžiui, pranešimų publikavimą portale 15min bei pranešimų spaudai sklaidos stebėseną. Šių paslaugų kainos ir sąlygos taip pat skelbiamos Svetainės skiltyje „Kainoraštis“.

Turinio skelbimo sąlygos

 1. Naudotojas gali skelbti Turinį tik atlikęs išankstinį mokėjimą.
 2. Naudotojas privalo būti įgaliotas skleisti oficialius pranešimus spaudai savo arba atstovaujamos organizacijos vardu.
 3. Naudotojo skelbiamas Turinys neturi prieštarauti Lietuvos Respublikos teisės aktams, o pranešimuose pateikti faktai turi būti teisingi. Atsakomybė už atitiktį teisės aktams pilnai prisiima Naudotojas.
 4. Naudotojo skelbiamas Turinys neturi pažeisti kitų subjektų autorinių teisių, teisių į prekės ar paslaugos ženklą bei kitų intelektinės nuosavybės teisių, žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisės, nekaltumo prezumpcijos, asmens duomenų apsaugos taip pat jokių kitų trečiųjų asmenų teisių.
 5. Naudotojo skelbiamame Turinyje negali būti kitus asmenis šmeižiančios, įžeidžiančios, grasinančios, diskriminacinio, pornografinio pobūdžio ar kitokios neteisėtos informacijos, slaptos ar kitokios viešai neskelbtinos informacijos, karo, smurto ir/ar neapykantos kurstymo.
 6. Naudotojo skelbiamas Turinys neturi būti prieštaraujantis gerai moralei ir viešajai tvarkai.
 7. Naudotojas gali nuorodą į paskelbtą Turinį, kelti į savo socialinių medijų paskyras.
 8. Naudotojas turi teisę pats 24 valandas po Turinio paskelbimo Svetainėje, jį koreguoti.
 9. Norint atšaukti Svetainėje paskelbtą Turinį, reikia savo paskyroje atlikti nurodytus veiksmus. Tačiau, atšaukus konkretų pranešimą, kuris jau buvo paskelbtas Svetainėje (nesvarbu kiek laiko) už jį skaičiuojamas mokestis nebus grąžinamas.
 10. Naudotojas patvirtina, jog supranta, kad jis yra atsakingas už visą jo skelbiamą turinį.
 11. Draudžiama naudotis Svetaine kitiems tikslams, išskyrus oficialių pranešimų spaudai skelbimą.
 12. Draudžiama Svetainę naudoti piktybiškam, neteisėtam ar neprotingam UAB BNS arba trečiųjų asmenų elektroninio ryšio linijos apkrovimui.
 13. Draudžiama kelti Turinį, kuris turi kenkėjišką kodą, trikdo Svetainės vientisumą, veikimą ar kitaip kelia grėsmę Svetainės ir/ar kitų Naudotojų saugumui.
 14. Naudotojas, nesilaikantis Taisyklių gali būti, UAB BNS nuožiūra, įspėjamas, jo išplatintas pranešimas gali būti pašalintas, o sukurta paskyra atstovaujamai organizacijai gali būti panaikinta be galimybės ateityje sukurti paskyrą to paties asmens vardu.
 15. UAB BNS nedraudžia kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti Svetainėje esantį Turinį kaip šaltinį nurodant Turinį paskelbusį Naudotoją ar jo atstovaujamą organizaciją.
 16. Svetainėje paskelbtą Turinį platinant socialiniuose tinkluose ar kitais platinimo kanalais, galima nurodyti „BNS Spaudos centrą“, kaip turinio platinimo platformą. Draudžiama UAB BNS įvardinti, kaip turinio autorių, bendraautorių, ar sudaryti įspūdį, kad UAB BNS bet kokiu būdu prisidėjo prie Turinio kūrimo.

BNS teisės

 1. UAB BNS turi teisę savo nuožiūra arba priežiūros institucijų privalomu pavedimu naikinti Turinį paskelbtą Svetainėje informuojant apie tai Turinį paskelbusį Naudotoją. Mokestis už panaikintą Turinį Naudotojui negrąžinamas.
 2. UAB BNS turi teisę bet kada keisti savo paslaugų kainas, skelbiamas Svetainės skiltyje „Kainoraštis“ bei Naudotojams skirtoje Svetainės savitarnoje. Pasikeitus paslaugų kainoms, Naudotojams bus pranešama apie numatomus pasikeitimus. Atnaujintos paslaugų kainos bus taikomos konkrečiam Naudotojui po esamo limitų galiojimo laikotarpio pasibaigimo dienos.
 3. UAB BNS turi teisę vienašališkai keisti Taisykles. Apie esminius Taisyklių pakeitimus UAB BNS informuos Naudotojus iš anksto (mažiausiai prieš 10 dienų) per Naudotojo paskyrą ir turimais kontaktiniais duomenimis.
 4. Naudotojas, kuris nesutiks su Taisyklių pakeitimu, per šį terminą galės nutraukti nuotolinių paslaugų sutartį (t.y. šias Taisykles), pranešdamas apie nutraukimą UAB BNS raštu (įskaitant el. laišku).
 5. Taisyklių pakeitimai įsigalioja jų paskelbimo Svetainėje dieną.
 6. Jei Naudotojas per įspėjimo laikotarpį neprieštaraus Taisyklių pakeitimams ir toliau bet kokiu būdu naudosis Svetaine, bus laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.
 7. Svetainė yra teikiama tokia, kokia yra („as is“). UAB BNS turi teisę bet kada tobulinti Svetainę ir (ar) paslaugas, nepranešus Naudotojui keisti Svetainę ir (ar) paslaugas ar atskiras jų dalis, funkcijas ar bet kokią informaciją Svetainėje.
 8. UAB BNS turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti Svetainės veiklą.
 9. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius (išskyrus Naudotojo skelbiamą Turinį) yra saugomos. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje ne kaip Naudotojo Turinio dalis,  yra UAB BNS nuosavybė arba UAB BNS juos teisėtai naudoja.

Atsakomybė

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kad interneto ryšio tiekimas nepriklauso nuo UAB BNS, ir kiek tai leidžiama pagal taikytinus teisės aktus, UAB BNS nebus atsakinga už Svetainės ir (ar) paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Naudotojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius.
 2. UAB BNS ir visi jos atstovai, akcininkai ir susiję asmenys, atleidžiami nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Naudotojas, neatsižvelgdamas į rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis (nors tokia galimybė jam buvo suteikta).
 3. UAB BNS neatsako už Turinio padarytą žalą Naudotojui, jo atstovaujamai organizacijai, klientui ar bet kokiems tretiesiems asmenims. Už Turinį yra atsakingas Naudotojas.

 

Baigiamosios nuostatos

 

 1. Naudotojas gali bet kada nutraukti šią sutartį pranešdamas apie tai UAB BNS raštu (įskaitant el. laišku). Tokiu atveju likusi neišnaudota išankstinio apmokėjimo suma (jeigu tokia būtų), proporcingai grąžinama Naudotojui.
 2. UAB BNS gali nutraukti sutartį apie tai įspėjusi Naudotoją ne mažiau negu prieš 14 dienų. Tokiu atveju likusi neišnaudota išankstinio apmokėjimo suma (jeigu tokia būtų), proporcingai grąžinama Naudotojui.
 3. Šalys susitaria, jog UAB BNS gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Naudotojo sutikimo.
 4. Jeigu Naudotojas yra vartotojas, jis turi teisę atsisakyti šios nuotolinės sutarties sudarymo pranešdamas apie tai UAB BNS raštu (elektroniniu paštu) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo sutarties sudarymo dienos.
 5. Jeigu Naudotojas yra vartotojas, gavęs, jo manymu, nekokybišką paslaugą, jis turi Lietuvos teisės aktuose numatytas teises. Vartotojai gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt, jos teritorinius padalinius apskrityse – vvtat.lt/index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/, bet prieš tai, kaip numato taikomi teisės aktai, Jūs turite kreiptis į mus.
 6. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 7. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 8. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.